ระบบติดตามงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นถาม-ตอบด้านนโยบาย


ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2018