ศูนย์ปฏิบัติการกรมชลประทาน

Department Operation Center : DOC

ผู้บริหารกรมชลประทานนายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน


นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

นายประพิศ จันทร์มา
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายมนัส กำเนิดมณี
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร